Zapisy:
wt - sob: godz 9.00-19.00
niedz i pon: nieczynne

Ma³gorzata Adamczyk (Mitek)

TARGÓWEK tel. 500 503 603

Micha³ Adamczyk

BEMOWO tel.  509 691 181
Najlepszy kurs groomingu: pytania i odpowiedzi : 2011-03-13

„Najlepszy kurs groomingu – Odpowiedzi na najbardziej nurtuj±ce pytania”


Nie trafi³a¶ tu przez przypadek. Zapewne poszukujesz informacji odno¶nie szkoleñ strzy¿enia psów. Z ogromnej liczby takich kursów musisz wybraæ najbardziej atrakcyjn± ofertê. Czym siê kierowaæ? Jaki kurs jest najlepszy? Czy po tygodniu nauki groomingu bêdê potrafiæ strzyc psy? To zapewne nie jedyne pytania, które k³êbi± siê w Twojej g³owie. Jako w³a¶cicielka Show-Dog; dwóch salonów groomingu w Warszawie, osoba, która codziennie ma styczno¶æ w groomingiem i pet stylingiem z chêci± odpowiem Ci na powy¿sze pytania.

    W wyszukaniu odpowiedniego kursu groomingu u³atwi Ci eliminacja salonów, które nie posiadaj± bogatych i atrakcyjnych galerii na swoich stronach internetowych. Je¿eli dany salon ma w ofercie „profesjonalne” kursy, a nie posiada swojego portfolio, lub jest ono niepe³ne, nie zawracaj sobie ofert± g³owy. W tym biznesie nie tylko liczy siê produkt finalny, czyli dobrze ostrzy¿ony pies, ale tak¿e to jak swoj± ofertê sprzedasz. Zrozumia³e jest to, ¿e je¶li strzy¿esz nie zgodnie ze sztuk±, (Klienci nazw± to „brzydko”) swoim efektem pracy nie bêdziesz siê chwaliæ. Kursów s± dziesi±tki, a groomerów pewnie ju¿ tysi±ce. To od Ciebie zale¿y w czyje rêce oddasz swoj± najbli¿sz± groomersk± karierê. Konkurencja na rynku jest coraz wiêksza, ale dobry groomer, nie bêdzie narzekaæ na brak Klientów mimo, ¿e bêdzie mia³ wy¿sze ceny i kilkukrotnie d³u¿sze terminy.
    Dobry kurs, czyli taki, w którym groomer, Twój nauczyciel sprzeda Tobie zbieran± przez lata wiedzê i do¶wiadczenie z logicznych powodów nie mo¿e byæ tani. Zachêcam Ciê by¶ podesz³a od pocz±tku do tego tematu w³a¶ciwie. Wykre¶l ze swojej listy peryferyjne saloniki, do których przychodzi po dwa psy dziennie i wci±¿ ci sami Klienci. Równie¿ wykre¶l salony, du¿e szko³y groomingu, które hurtowo szkol± w tym samym czasie 2,3,4 a nawet i wiêcej przysz³ych groomerów. Nie ma technicznej mo¿liwo¶ci by nauczyciele w takich o¶rodkach ka¿demu indywidualnie po¶wiêca³y czas. Najlepszy kurs to kurs indywidualny. Widzia³a¶ kiedy¶ szkolenie praktyczne na prawo jazdy, w którym w tym samym czasie uczy siê kilku kursantów? No w³a¶nie… Albo podchodzi siê indywidualnie, do osoby, która chce zostaæ profesjonalnym groomerem, odpowiednio dobieraj±c program do jej umiejêtno¶ci, przygotowuj±c ró¿norodne psy, nawi±zuj±c partnerski kontakt, albo podchodzi siê do tego tematu na „pó³ gwizdka”.
    Chcê, ¿eby¶ zda³a sobie sprawê, ¿e po kursie nie staniesz siê od razu profesjonalistk±. Tak samo jak po kursie na prawo jazdy nie staje siê zawodowym kierowc±. Ale ¶wiadomie wybieraj±c najlepszy kurs strzy¿enia psów, w którym od podstaw tj. schematami jest przedstawione strzy¿enie, w którym groomer-nauczyciel jest ca³kowicie skupiony na tym, co robisz, w miejscu gdzie mo¿esz siê czuæ swobodnie, bo przy stole nikt oprócz nauczyciela nie nast±pi palce... masz lepszy start ni¿ wiêkszo¶æ! Ni¿ te osoby, które koñcz±c kurs zastanawiaj± siê, czego tak naprawdê siê nauczy³y. Które czytaj± przygotowane na kolanie notatki i nic z nich nie rozumiej±. Ja te¿ mia³am ten problem, kiedy na wyczucie strzyg³am pierwsze psy. Nie otrzyma³am ¿adnych profesjonalnych – autorskich materia³ów szkoleniowych. Dobry kurs uczy Ciê tak¿e po jego zdaniu. Dobrze jest mieæ wsparcie w profesjonalnie przygotowanych przez salon materia³ach szkoleniowych, które w przystêpny sposób, krok po kroku przedstawiaj± technikê strzy¿enia popularnych ras. ¦wietnie jest te¿ mieæ mo¿liwo¶æ sta³ego kontaktu z Twoim nauczycielem, który odpowie na nurtuj±ce Ciebie pytania lub podpowie co zrobiæ lepiej – i to ju¿ po kursie.Pozdrawiam

Ma³gorzata Mitek
Show-Dog Groomer, Trener w Akademii Groomingu Show-Dog>> AKADEMIA GROOMINGU SHOW-DOG Kursy Strzy¿enia Psów << Powrt do "Warto przeczyta"