Zapisy:
wt - sob: godz 9.00-19.00
niedz i pon: nieczynne

Ma³gorzata Adamczyk (Mitek)

TARGÓWEK tel. 500 503 603

Micha³ Adamczyk

BEMOWO tel.  509 691 181
Wizyta u groomera : 2009-09-09

Wizyta u groomera

 

Szczeniêta w domu

 

Pielêgnacjê psów nale¿y rozpoczynaæ ju¿ w wieku szczeniêcym. Oswojenie z zabiegami pielêgnacyjnymi od wieku oko³o 2-3 miesiêcy pozwala nie tylko zaoszczêdziæ stresu psom, które bêd± przysz³o¶ci uczêszcza³y do groomera, ale równie¿ u³atwi pracê fryzjerowi. Psy przyzwyczajone do pielêgnacji odbieraj± j± jako pieszczoty i swojego rodzaju wyró¿nienie. Zwierzêta lubi±, kiedy skupia siê na nich uwagê. Wczesne oswajanie ma szczególne znaczenie u ras wymagaj±cych fachowej, kilkugodzinnej pielêgnacji.

 

Przyzwyczajanie do pielêgnacji nale¿y rozpocz±æ w domu. Pocz±tkowo æwiczenia powinny mieæ charakter zabawowy i nie powinny trwaæ zbyt d³ugo, aby szczeniêta siê nie zrazi³y. Regularne przeczesywanie w³osa grzebieniem, dotykanie opuszek palców i pazurków, higiena oczu i uszu nale¿± do podstawowych czynno¶ci, które szczeniêta powinny akceptowaæ. Kolejnym krokiem jest oswajanie z urz±dzeniami elektrycznymi u¿ywanymi do pielêgnacji, takimi jak suszarka czy maszynka do strzy¿enia. Na pocz±tku warto daæ szczeniêtom czas na zapoznanie siê z wy³±czonym urz±dzeniem, obw±chaæ je i obejrzeæ. Dopiero po pewnym czasie w³±czamy urz±dzenie ustawiaj±c je na niskie obroty, w odleg³o¶ci od szczeniêcia. Nale¿y pamiêtaæ o stosowaniu nagród jak smako³yki czy pochwa³y. Powtarzanie takich æwiczeñ powinno ju¿ po kilku dniach daæ efekt w postaci spokojnej reakcji na widok i dzia³anie przyrz±dów do pielêgnacji.

Musimy mieæ na uwadze, ¿e szczeniêcy puch jest bardziej podatny na ko³tunienie i trudniejszy do rozczesywania. W zwi±zku z tym wszystkie zabiegi nale¿y przeprowadzaæ bardzo delikatnie. Wymiana szaty nastêpuje zazwyczaj oko³o 4 miesi±ca, jest to jednak cecha zale¿na od rasy oraz indywidualnych predyspozycji psów.

Niezwykle wa¿nym elementem jest przyzwyczajanie do zabiegów takich jak obcinanie pazurków, higiena uszu czy usuwanie w³osów z kana³ów s³uchowych. Nie polecam osobom niedo¶wiadczonym wykonywania takich zabiegów samemu w domu. Lepiej wybraæ siê w tym celu do groomera lub lekarza weterynarii, gdy¿ nieumiejêtne wykonanie tych czynno¶ci mo¿e przysporzyæ szczeniêciu niepotrzebnego bólu i stresu.

 

Pierwsza wizyta u groomera

 

Oko³o 3 miesi±ca warto udaæ siê na pierwsz± wizytê do groomera, dotyczy to w szczególno¶ci ras wymagaj±cych fachowej pielêgnacji jak Yorkshire Terrier czy West Highland White Terrier i .in. Nie mam tu na my¶li d³ugiej sesji pielêgnacyjnej, ale krótk± wizytê zapoznawcz± ze sto³em groomerskim i narzêdziami. Wizyta w przyjaznej atmosferze daje szczeniêtom pozytywne skojarzenia z salonem pielêgnacyjnym. Przy okazji w³a¶ciciel mo¿e zasiêgn±æ fachowej porady zwi±zanej z w³a¶ciw± dla rasy pielêgnacj±. Gor±co zapraszam w³a¶cicieli szczeni±t na pierwsze wizyty zapoznawcze.

***Oferta: „Pierwszy raz u groomera” w cenie od 50 z³

Wizyta obejmuje: zapoznanie ze sto³em groomerskim, urz±dzeniami i narzêdziami a tak¿e obciêcie pazurków oraz kosmetykê oczu, uszu i opuszek ³ap, a tak¿e porady zwi±zane z pielêgnacj± pupila. Wszystko w jak najbardziej spokojnej atmosferze – to nieoceniona inwestycja w przysz³±, bezstresow± pielêgnacjê psa.

 

O ile na wizytê zapoznawcz± dobry jest praktycznie ka¿dy moment dla szczeniêcia oko³o 3 miesi±ca ¿ycia, natomiast ju¿ wybór terminu pierwszego pe³nego trymowania czy strzy¿enia nale¿y rozwa¿nie ustaliæ. Trzeba braæ pod uwagê kilka czynników:

1) Jest to ilo¶æ i d³ugo¶æ sier¶ci, jak± posiada pupil. U psów, które nale¿y trymowaæ bierze siê pod uwagê stopieñ przero¶niêcia w³osa. Obserwuje siê du¿e zró¿nicowanie pod wzglêdem dojrzewania okrywy w³osowej. U jednego psa w wieku 4 miesiêcy szata jest ju¿ obfita, za¶ w przypadku innego trzeba bêdzie jeszcze zaczekaæ 1 czy 2 miesi±ce. Najczê¶ciej optymalnym terminem na pierwsz± pe³n± pielêgnacjê jest 4-5 miesi±c. Najlepszym rozwi±zaniem jest przyj¶cie z pupilem na wy¿ej wspomnian± wizytê zapoznawcz± oko³o 3 czy 4 miesi±ca, wówczas groomer obejrzy szatê i zasugeruje termin kolejnego spotkania.

2) Kolejna sprawa to stopieñ przyzwyczajenia psa do zabiegów pielêgnacyjnych. Je¿eli pupil jest w stanie w miarê spokojnie wytrzymaæ oko³o 1,5-2 godziny i nie reaguje nerwowo na przybory pielêgnacyjne, wówczas ze spokojn± g³ow± mo¿na zapisaæ go na pe³n± wizytê pielêgnacyjn±.

3) Trzecim czynnikiem jest aura. Je¿eli szczeniê spe³nia dwa powy¿sze warunki, natomiast na dworze panuj± mrozy warto siê nieco wstrzymaæ z krótkim strzy¿eniem. Chyba, ¿e pupil nie ma problemów z noszeniem ubranek. Wówczas wystarczy cieplejszy sweterek i jak najbardziej mo¿emy wybraæ siê na wizytê do psiego fryzjera.

 

Lepiej pó¼no, ni¿ wcale

 

Powy¿sze wskazówki by³y skierowane przede wszystkim do w³a¶cicieli szczeni±t. Wiem, ¿e nie ka¿dy jednak na okazjê przyzwyczajaæ swojego pupila od najm³odszych miesiêcy do pielêgnacji. Niektórzy z takich lub innych przyczyn maj± za towarzysza doros³ego psa zupe³nie nieprzyzwyczajonego do pielêgnacji. I co wtedy? Otó¿ nale¿y postêpowaæ tak samo jak ze szczeniêciem: krok po kroku, delikatnie i spokojnie przyzwyczajaæ do dzia³ania akcesoriów pielêgnacyjnych. Trzeba przyj±æ zasadê, ¿e „lepiej pó¼no, ni¿ wcale” i kiedy tylko pies bêdzie ze spokojem akceptowa³ domow± pielêgnacjê wówczas mo¿na wybraæ siê z nim do groomera, który zaproponuje fachow± pielêgnacjê odpowiednio dobran± do szaty pupila.

 

Pies u fryzjera

 

Przed wizyt± u fryzjera zalecam d³u¿szy spacer z pupilem. Po za³atwieniu potrzeb fizjologicznych i odpowiedniej dawce ruchu i zabawy pies chêtnie zrelaksuje siê na stole groomerskim podczas pielêgnacji. Szczególnie psy pobudliwe, z bardziej wybuja³ym temperamentem powinny byæ sowicie wybiegane, aby mog³y spokojnie wytrzymaæ te kilka godzin pielêgnacji.

 

Czasem zdarza siê, ¿e klienci dziwi± siê, ¿e najlepiej zostawiæ psa sam na sam z groomerem. Zapewniam natomiast, ¿e tylko tak fryzjer mo¿e nawi±zaæ z psem wspó³pracê, której wymaga pielêgnacja, trymowanie czy strzy¿enie. Obecno¶æ w³a¶ciciela dekoncentruje przede wszystkim zwierzê, ale i fryzjera. Pupil zachowuje siê wtedy gorzej, przez co pielêgnacja trwa d³u¿ej. Nie widzê powodu, aby ¶wiadomie utrudniaæ pracê, dlatego polecam powy¿sze rozwi±zanie. Nie nale¿y siê niczego obawiaæ, poniewa¿ pupil zostaje w rêkach fachowca. W moim salonie nie stosujê ¿adnych ¶rodków znieczulaj±cych, pies zostaje w¶ród ludzi kochaj±cych zwierzêta, nie ma tu mowy o ¿adnej przemocy.

Ja zazwyczaj umawiam siê z w³a¶cicielem na konkretn± godzinê odbioru, b±d¼ informujê telefonicznie, kiedy pupil jest gotowy. Oczywi¶cie czasem klienci, zra¿eni przykrymi do¶wiadczeniami po poprzednich psich fryzjerach, chc± zostaæ z psem na czê¶æ zabiegów pielêgnacyjnych. Rozumiem ten niepokój i oczywi¶cie umo¿liwiam takie rozwi±zanie.

 

Ka¿dy psi klient jest traktowany indywidualnie i ka¿demu po¶wiêcam tyle czasu, ile wymaga. Wiem, ¿e s± równie¿ „ekspresowi” fryzjerzy i wiem jak wygl±da ich praca. Ja za¶ uwa¿am, ¿e zdecydowanie lepszym rozwi±zaniem dla psa bêdzie wizyta d³u¿sza, ale za to spokojniejsza, z odpowiednim podej¶ciem do zwierzaka, nagrodami i pochwa³±.

Zdecydowana wiêkszo¶æ psów zachowuje siê bardzo dobrze podczas wizyt groomerskich. Skupione na wspó³pracy z groomerem grzecznie stoj± na stole tyle czasu, ile wymaga ich pielêgnacja. Za¶ wyk±pane i wystylizowane piêknie prezentuj± nowe fryzury po powrocie w³a¶cicieli.

 

Zapraszam serdecznie do korzystania z moich us³ug,

In¿. Zootechnik Ma³gorzata Mitek

 

Powy¿szy artyku³ jest mojego autorstwa - kopiowanie ca³o¶ci i fragmentów bez mojej zgody jest zabronione.

 

 

 

W przygotowaniu kolejne artyku³y:

 

K±piel psa: od A do Z

Trymowanie i strzy¿enie psów – wszystko, co powinni wiedzieæ w³a¶ciciele psów.

 Powrt do "Warto przeczyta"